Nhóm Champions League B: Menxing Shuangli Miner, người khai thác Swinked Real Madrid, Real Madrid Double M88 Kill Inter Milan, Inter Middle :?

Thể thao hạnh phúc ngày 2 tháng 12, Champions League B Group 5th, Real Madrid 0-2 được liệt kê cho người khai thác, đã bị đối thủ giết chết. Những người khai thác 7 điểm đến thứ hai và Real Madrid rơi vào nhóm 3. Nhóm này, cánh cửa là 6-0, ngôi nhà 4-0 đã… Continue reading Nhóm Champions League B: Menxing Shuangli Miner, người khai thác Swinked Real Madrid, Real Madrid Double M88 Kill Inter Milan, Inter Middle 😕