M88 Arsenal Vs Wolf Team Short: Obamimei, Tổng thống Sama, Lakazzt

Thể thao hạnh phúc Ngày 30 tháng 11 Tin tức Ying Chao vòng thứ mười, nhà của Arsenal để chiến đấu với cuộc thi sói sắp bắt đầu. Trước trò chơi, chính thức đã công bố Đội hình xuất phát. Arsenal’s First: 1-Leno, 2-Belelin, 23-David-Louis, 6-Gabriel, 3-Timney, 8-Seabados, 34 cà vạt Thẻ, 28 liễu, 12… Continue reading M88 Arsenal Vs Wolf Team Short: Obamimei, Tổng thống Sama, Lakazzt