Quy định của các trò chơi quốc gia: Kỹ năng dành cho nam giới sẽ được sửa đổi từ UM8820 từ UM8820

Thể thao hạnh phúc vào ngày 3 tháng 12 theo Cơ quan Tổng hợp Thể thao Nhà nước, các quy định về cuộc đua của Hội đồng Thể thao Quốc gia, đã sửa đổi từ U17 sang U20. Để thực hiện một công việc tốt trong phòng chống autturgic, Thế vận hội Olympic Tokyo chuẩn… Continue reading Quy định của các trò chơi quốc gia: Kỹ năng dành cho nam giới sẽ được sửa đổi từ UM8820 từ UM8820