M88 Country Mi Vs Bologna Đầu tiên: Lucaku Đối tác Sanchez, Badal & Gali

Thể thao hạnh phúc ngày 6 tháng 12, vòng thứ 10 của Serie A, Guo Mi gặp Bologna. Inter Milan Bắt đầu: 1-Handa, 37-Sashlinar, 6-Deli, 95-Bastoni, 2-Ashlaf, 14-Perishi, 22- Badal, 77-Bron, 5-Galialdis, 9-Lucaku, 7-Sanchez Thay thế: 27-Persaly, 35-F-Stankovic, 10 – Raotaro Martinens, 12-Senxi, 13-La Nokia, 15-Ashley, 23-Barrera, 24-Ericson, 33-Danbrosio, 36- Mian, Bologna bắt đầu: 28-Scorpuski,… Continue reading M88 Country Mi Vs Bologna Đầu tiên: Lucaku Đối tác Sanchez, Badal & Gali