Lỗ truyền thuyết hàng giờ! Kavani 92 phút Bóng cũ bị hỏng, Manchester United và ba quả bóng 3M88.COM-2 Southampton

Cuộc thi thể thao hạnh phúc ngày 29 tháng 11, Cuộc thi Manchester United và Southampton đã được thực hiện vào giai đoạn hàng giờ, và Manchester United đã được ban hành, và cánh cửa Kabani đứng đầu, Manchester United đã đuổi theo ba quả bóng 3-2 Nanafuton ->