Herda: FIFA21 phải xem xét nâng cao giá trị tốc độ của tôi M88.com, tôi có thể nhanh hơn C Luo trong đào tạo.

Thể thao hạnh phúc ngày 30 tháng 11, khi anh ta tham gia hai chương trình của TV Đức, Juventus Middle Field Hevilla đã nói về giá trị điểm của anh ta trong FIFA21, anh ta nghĩ mình Một giá trị cao hơn nên được lấy ở tốc độ một. Mùa này nằm trong tầm… Continue reading Herda: FIFA21 phải xem xét nâng cao giá trị tốc độ của tôi M88.com, tôi có thể nhanh hơn C Luo trong đào tạo.