Gương: Những người bạn nói Maradona có hai con ở Tây Ban Nha, M88 nhưng không tiết lộ tên của họ.

Thể thao hạnh phúc vào ngày 4 tháng 12, “Gương” báo cáo, theo Maradona, bạn bè, Karlos – Fer Fer Viera, nhà vua cũng là hai người ở Tây Ban Nha Một đứa trẻ và nói rằng mẹ của hai đứa trẻ này sống ở Tây Ban Nha, nhưng anh không tiết lộ tên của… Continue reading Gương: Những người bạn nói Maradona có hai con ở Tây Ban Nha, M88 nhưng không tiết lộ tên của họ.