Real Madrid vs Sevilga Tỷ lệ: Nacho và Basqueus và cột M88 lên tới 7,6 điểm

Ở vòng 12 của Li Liga League, Real Madrid 1-0 Seville, theo cách của Royal, Nacho và Basque, Tóm tắt Hoàng gia, 7,6 điểm cao nhất.

Sau đây là đánh giá chi tiết:

Real Madrid bắt đầu: Cul Tuva 6.9, Basquez 7.6, Varan 7.0, Nacho 7.6, F – DI DI 6.7, KROSS 6.7, Moderich 6,9, Kassemo 7.0, Benzema 6.5, Vici Zuos 6.9, Rodrigo 6.0

Thay thế: Arseno 6.3

Thứ nhất của Seville: Bunu 5.9, Kongde 6.5, Navas 7.3, Alex-Bidal 6.8, Diego – Carlos 6.9, Hallan 6.2, Lakitic 6.4, Fernando – Thunder Zegus 6.3, Okam Pos 7.0, LUC – Delong 6.5, Munier 6.2

Thay thế: Goodley 6.1, Oliver Torres 6.5, Sueo 6.9, Ennes 6.1, Idrer West 6.3

(Raven) <!–

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *