Inter Milan vs Menxing Xếp hạng: Vòng đôi Lukaku 8.M889 Pleia cao nhất 7.9

Thể thao hạnh phúc ngày 2 tháng 12, trong kết luận của Champions League, đất nước đang vượt qua 3-2. Trong số điểm teo mắt sau trận đấu, Mei Kai Duka Luca đã giành được 8,9 điểm cao nhất.

Sau đây là điểm chi tiết:

Cửa Xing bắt đầu: Tương tự 5,7, mùa đông 6.8, Yangchik 6.5, Kimtel 6.1, Launa 6.8, Novohaus 7.0, CLA Im lặng 6.1, TMRAH 7.0, Schwadel 6.4, Razaro 7.2, Pleia 7.9

Tiểu cửa Xing: Za Carria 6.5, Enbo 6.3, Wolf 6.0

Inter Milan Bắt đầu: Handa 6.8, Bastoni 6.0, Deli 6.9, Shikrinar 6.4, Ashley Graves 5.9, Galia 7.4, Brozovic 7.3, Barret 6,7, Daman 7.2,

Lukaku 8,9 , Rautero 7.3

Thay thế Inter Milan: Ashlaf 6.9, Perishes 6.1, Sanchez 6.2

(Jack)

-> <!–

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *