Happy Sports ngày 26 tháng 11, The Champions League Group B Group 4, Gu Mi Home, phút thứ 59 của trò chơi, Crowde về phía trước, điểm dưới của Basque, Ashiraf vô tình . Real Madrid dẫn 2-0 và nhiều hơn một người. (Feixue) Lưu ý: Nội dung gốc là RODRID Golden Gate, trang web chính thức của Hội chợ Châu Âu sau đó được cập nhật và quả bóng được đánh dấu là Oolong của Ashlaf, và biểu hiện nhỏ đã được sửa chữa. ->

Happy Sports ngày 26 tháng 11, The Champions League Group B Group 4, Gu Mi Home, phút thứ 59 của trò chơi, Crowde về phía trước, điểm dưới của Basque, Ashiraf vô tình . Real Madrid dẫn 2-0 và nhiều hơn một người.

(Feixue)

Lưu ý: Nội dung gốc là RODRID Golden Gate, trang web chính thức của Hội chợ Châu Âu sau đó được cập nhật và quả bóng được đánh dấu là Oolong của Ashlaf, và biểu hiện nhỏ đã được sửa chữa.

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *