Caman hỗ trợ trong các thủ thuật mũ! Đầu M88 Muller được hoàn thành ở Meikai!

Thể thao hạnh phúc ngày 6 tháng 12, Bayern vs Leipzig, phút 75, Kumans, Muller, Muller, Bayern 3-3 Leipzig! Mulmei đã mở mức độ thứ hai, Camman đã hoàn thành để hỗ trợ các thủ thuật mũ!

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *