Bayern vs Leby M88.com Sijiao: Nobi tối thiểu 4,4 điểm Caman 30 Trợ giúp 7,9 điểm

Thể thao hạnh phúc Tin tức thứ 6 tháng 12 tại vòng 10 của anh em, Bayern, 3-3 Leopzi Red Cattle, sau khi giới thiệu, bộ sưu tập Fossberry đạt được 8,2 điểm cao nhất, tháng 11 Điểm thấp nhất 4,4 điểm.

Sau đây là đánh giá chi tiết:

Bayern bắt đầu: noile 4.4, Jiller 6.1, Pavar 6.5, Boate 5.9, Alba 6.7 , Grazka 6.2, Harvey Martinenes 6.1, Muller 8.0, Sanet 6.2, Cuman 7.9, Levan 6.6

Thay thế: Musiara 7.4, Gardry 6.0, Douglas – Costa 6.1, Richazz 6.0

Leipzig 1: Gullai 6.5, Angelino 7.0, Upa Mikano 6.3, Côteert 6.4, Mukile 6.3, Sabbi 6.8, Biển Dara 6.9, FOSBE 8.2, Taylor – Adams 6.8, Enkuno 7.7, Krujvit 7.1

Thay thế: Orban 6.4, Bauerson 6.1, Soros 6.0, OLM 6.3, Campur 6.4

-> <!–

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *